Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster
 
     
     
   
 
 
 
   

 

Ereleden van de NBV

In 2010 heeft de NBV het 75 jarige jubileum van haar vereniging aangegrepen voor het instellen van het instituut 'erelid' van de vereniging. In aanmerking voor het erelidmaatschap komen NBV leden die zich hebben onderscheiden door een exceptionele bijdrage aan de Nederlandse Bodemkunde en/of grote verdienste voor de NBV. Ieder NBV lid kan potentiele ereleden nomineren waarna de Algemene Ledenvergadering (ALV) besluit het erelidmaatschap al dan niet toe te kennen. De procedure rondom de nominatie en verkiezing van ereleden is beschreven in het huishoudelijk reglement. Ter bevestiging van het erelidmaatschap wordt de nieuwe ereleden een door het bestuur ondertekend certificaat ter hand gesteld. Het erelidmaatschap geldt in principe voor het leven.

Dr. Henk de Bakker en Dr. ir. Johan Bouma zijn de eerste twee ereleden van de NBV. Hun erelidmaatschap werd bekend gemaakt op 12 april 2010 tijdens de viering van het jubileum op de voorjaarsthemadag van de NBV. Hieronder vindt u in chronologische volgorde een overzicht van de ereleden van de NBV

 
 

 

2010

Dr. Henk de Bakker

In de Hongerwinter van 44/45 ontmoette Henk de Bakker op zijn laatste onderduikadres prof. Edelman, zelf ook ondergedoken, en zijn studenten. De verhalen en discussies van Edelman en zijn studenten over het landschap, geologie en bodem wekten De Bakkers’ interesse in de bodemkunde. Na de oorlog werd Henk de Bakker aangenomen bij de Stichting Bodemkartering (STIBOKA). Hij legde daarbij als een van de eersten contact met de Duitse bodemkundigen en was betrokken bij de organisatie van meerdere excursies van de Duitse Bodemkundige Vereniging. Begin 50-er jaren was hij een van de Europese Bodemkundigen die bijdroegen aan de 7th approximation (voorloper Soil Taxonomy) van de Verenigde Staten. Na de watersnood (1953) werd hij overgeplaatst naar Wageningen en kreeg hij de opdracht om een systeem voor de Nederlandse bodemclassificatie op te zetten, hetgeen er toe leidde dat hij in 1961 hoofd van de afdeling Bodemclassificatie werd. Het bekende werk “Systeem voor de classificatie van bodems van Nederland is gepubliceerd in 1966 (De Bakker en Schelling).

Later verscheen het boek "De bodem in kleur" (De Bakker en Edelman-Vlam, 1976), dat een uitwerking was van 32 artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Enkele jaren later verscheen een bewerkte en Engelstalige uitgave: Major Soils and Regions in the Netherlands (De Bakker, 1979). De Bakker was tevens mede-auteur van de werken "Bodemkunde van Nederland". Zijn grote kennis en ervaring op het gebied van de veldbodemkunde waren de aanleiding voor de Wageningen Universiteit om hem in 1983 een ere-doctoraat te verlenen voor zijn "uitmuntende bijdragen op het gebied van bodem-classificatie. In 2009 werd Henk de Bakker als eerste niet-Duitser benoemd tot erelid van de Duitse Bodemkundige Vereniging.

 

2010

Dr. ir. Johan Bouma

Na de studie bodemkunde , die met lof werd afgesloten in 1966, en de promotie aan  Wageningen Universiteit in 1969 , vertrok Bouma als postdoc naar de Universiteit van Wisconsin in Madison, USA, waar hij werkte aan afvalwaterzuivering in de bodem. In 1973 werd hij daar benoemd als Associate Professor in vaste dienst. Om persoonlijke redenen kwam hij met zijn gezin in 1975 terug in Nederland en volgde aanstelling bij de Stichting voor Bodemkartering tot 1986, eerst als hoofd van de afdeling bodemfysica , na 1983 als Adjunct Directeur. In 1986 werd hij benoemd als hoogleraar Bodemkunde aan Wageningen Universiteit ( met als specialisatie: bodeminventarisatie en landevaluatie) , een positie die werd beëindigd met zijn emeritaat in 2002. Daarna fungeerde hij twee jaar, deels in deeltijd, als Wetenschappelijk Directeur van de Environmental Sciences Group van Wageningen-UR. Van 1998-2003 was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waar hij projectgroepen leidde rond de thema’s ontwikkelingssamenwerking, milieubeleid, duurzame ontwikkeling en  toekomstonderzoek en omgevingsbeleid.

Bouma is Fellow van de Amerikaanse Bodemkundige Vereniging (SSSA) (1983) en erelid van de Internationale Bodemkundige Vereniging (IUSS) (2006). Hij werd als eerste bodemkundige gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ( KNAW) (1989)Hij is Officier in de Orde van Oranje Nassau ( 2001).

 

 

 

naar boven

 
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging