Ereleden

In 2010 heeft de NBV het 75 jarige jubileum van haar vereniging aangegrepen voor het instellen van het instituut ‘erelid’ van de vereniging. In aanmerking voor het erelidmaatschap komen NBV leden die zich hebben onderscheiden door een exceptionele bijdrage aan de Nederlandse Bodemkunde en/of grote verdienste voor de NBV. Een groep van minimaal vijf NBV leden kan potentiële ereleden nomineren waarna het Algemeen Bestuur (AB) besluit het erelidmaatschap al dan niet toe te kennen. De procedure rondom de nominatie en verkiezing van ereleden is beschreven in het huishoudelijk reglement. Ter bevestiging van het erelidmaatschap wordt de nieuwe ereleden een door het dagelijks bestuur ondertekend certificaat ter hand gesteld. Het erelidmaatschap geldt in principe voor het leven.

ERELEDEN VAN DE NBV

theo_edelman

Ir. Theo Edelman

15 juni 2023

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr. Bert Janssen

5 december 2020

Gert-Peek-2-e1545594366249

Ing. Gert Peek

9 oktober 2017

Johan-Bouma

Em. Prof. Johan Bouma

12 april 2010

Ir. Theo Edelman

Erelid sinds 15 juni 2023

 

Ir. Theo Edelman studeerde bodemkunde en bemestingsleer in Wageningen (afstudeerjaar 1975). Tot 1979 voerde hij bodemkarteringen uit in Kenia en Suriname. Na terugkeer in Nederland legde hij de basis voor de achtergrondwaarden voor het Nederlandse toetsingskader voor bodemverontreinigingen. Vanaf 1983 heeft hij onder andere gewerkt bij de provincie Gelderland in Arnhem en bij de NS om bodemverontreinigingen op te lossen en te voorkomen. Sinds 1992 adviseert hij met het bodemkunding adviesbureau Edelman overheden en bedrijven in binnen- en buitenland bij de aanpak van bodemverontreinigingen. Hij heeft bij de SIKB (en haar voorgangers) veel betekend als lid en voorzitter van de diverse colleges van deskundigen en accreditatiecolleges en daarmee een bijdrage gelverd aan de kwaliteit van het onderzoek om bodemverontreinigingen in kaart te brengen, op te lossen en te voorkomen. En het bij elkaar brengen van partijen om tot deze kaders te komen. Bij de NBV is Theo actief betrokken geweest in het algemeen bestuur, als dagvoorzitter en discussiepanellid op themadagen en in de jury van de NBV bodem van het jaar verkiezing (2022, 2023). Communiceren over zijn passie voor de bodem doet Theo middels o.a. sociale media (hij beheert de NBV Twitterpagina), zijn meer dan 450 columns, publicaties en zelfs een paar stukjes cabaret! (zie http://bodemkunde.nl/)

theo_edelman
Theo Edelman

Dr. Bert Janssen

Erelid sinds 5 december 2020

Dr. Bert Janssen heeft een bijzonder grote bijdrage geleverd aan onderzoek en onderwijs op het gebied van bodemvruchtbaarheid. Zijn onderzoek betrof vooral de kwantitatieve evaluatie van bodemvruchtbaarheid en van de organische stof dynamiek. De modellen en concepten die hij (mede) heeft ontwikkeld, hebben zowel een bewezen wetenschappelijke als praktische waarde. Het QUEFST model is daar een voorbeeld van. Bert Janssen is al lange tijd actief lid van de NBV. Zo is hij o.a. bestuurslid en voorzitter geweest. Ook op internationaal vlak heeft Bert niet stilgezeten. Hij heeft als vicevoorzitter van de International Soil Science Society commission IV “Soil fertility” het belang van bodemvruchtbaarheid op de kaart gezet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bert Janssen

Ing. Gert Peek

Erelid sinds 9 oktober 2017

Gert Peek heeft van 1972 tot 1976 aan de Hogere Agrarische School in Leeuwarden Akkerbouw gestudeerd met als specialisatie plantenveredeling en als keuzevak bodemkunde. Na zijn militaire dienstplicht van 1976 tot 1977, is hij in dienst getreden als bodemkundige aan de Wageningen Universiteit (voormalige Landbouwuniversiteit en Landbouwhogeschool). Vanaf begin jaren ’90 ligt zijn focus volledig op het onderwijs. Dit doet Gert met veel succes en passie. In 2000 werd hij onderscheiden voor de Leermeesterprijs. Een prijs die eens in de vier jaar wordt uitgereikt aan de beste docent van de Wageningen Universiteit. In 2004, 2010 en 2017 werd hij wederom genomineerd voor de Teacher of the Year Award, en mocht hij deze prijs in 2011 nogmaals in de wacht slepen. In 2015 en 2016 heeft Gert de Excellent Education Award gewonnen als coördinator van de vakken ‘Landschapsgeografie’ en ‘Bodem 1’. Gert heeft vakken die “op sterven na dood” lagen, zoals hij zelf zegt, vernieuwd. Met veel succes kunnen we wel stellen. Zijn vakken worden elk jaar opnieuw met hoge scores geëvalueerd. Met de publicatie van het boek ‘Landschappen van Nederland, geologie, bodem en landgebruik’, waar Gert co-auteur van is, bereikt hij heel Nederland met zijn bodemkundige en landschappelijke kennis. Zijn kunde in het vernieuwen en op elkaar af stemmen van het op Nederland gerichte landschappelijk bodemkundig onderwijs en de manier waarop hij dit uitdraagt, heeft hem dit erelidmaatschap opgeleverd.

De boodschap die Gert aan alle bodemkundigen wil meegeven: “Volg bij keuzes die je maakt tijdens je studie of werk je passie. Grote kans dat je talenten dan optimaal tot hun recht komen en je veel plezier beleeft in alles wat je doet. Dit heeft een groot effect op je prestaties, waardoor jij op jouw bodemkundige vakgebied een optimale bijdrage kunt leveren aan de instandhouding of verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen, planten en dieren.”

Gert-Peek-2-e1545594366249
Gert Peek

Em. Prof. Johan Bouma

Erelid sinds 12 april 2010

Na de studie bodemkunde, die met lof werd afgesloten in 1966, en de promotie aan  Wageningen Universiteit in 1969 , vertrok Bouma als postdoc naar de Universiteit van Wisconsin in Madison, USA, waar hij werkte aan afvalwaterzuivering in de bodem. In 1973 werd hij daar benoemd als Associate Professor in vaste dienst. Om persoonlijke redenen kwam hij met zijn gezin in 1975 terug in Nederland en volgde aanstelling bij de Stichting voor Bodemkartering tot 1986, eerst als hoofd van de afdeling bodemfysica, na 1983 als Adjunct Directeur. In 1986 werd hij benoemd als hoogleraar Bodemkunde aan Wageningen Universiteit (met als specialisatie: bodeminventarisatie en landevaluatie) , een positie die werd beëindigd met zijn emeritaat in 2002. Daarna fungeerde hij twee jaar, deels in deeltijd, als Wetenschappelijk Directeur van de Environmental Sciences Group van Wageningen-UR. Van 1998-2003 was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waar hij projectgroepen leidde rond de thema’s ontwikkelingssamenwerking, milieubeleid, duurzame ontwikkeling en  toekomstonderzoek en omgevingsbeleid.

Bouma is Fellow van de Amerikaanse Bodemkundige Vereniging (SSSA) (1983) en erelid van de Internationale Bodemkundige Vereniging (IUSS) (2006). Hij werd als eerste bodemkundige gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ( KNAW) (1989)Hij is Officier in de Orde van Oranje Nassau ( 2001).

In 2014 ontving Bouma de Presidential Award of the Soil Science Society of America voor zijn bodemkundig onderzoek. In 2017 ontving hij de Alexander von Humboldt medaille van de European Geosciences Union, uitgereikt in Wenen in April, en gericht op onderzoek in ontwikkelingslanden. In 2018 zal Johan de prestigieuze Dukochaev medaille onvangen van de International Union of Soil Sciences. Dit is hun hoogste onderscheiding voor bodemkundig onderzoek die eens in de vier jaar wordt uitgereikt, nu op het internationale bodemcongres in Rio de Janeiro in Augustus 2018.

Johan-Bouma
Johan Bouma

Dr. Henk de Bakker

Erelid 12 april 2010 - december 2018

In de Hongerwinter van 44/45 ontmoette Henk de Bakker op zijn laatste onderduikadres prof. Edelman, zelf ook ondergedoken, en zijn studenten. De verhalen en discussies van Edelman en zijn studenten over het landschap, geologie en bodem wekten De Bakkers’ interesse in de bodemkunde. Na de oorlog werd Henk de Bakker aangenomen bij de Stichting Bodemkartering (STIBOKA). Hij legde daarbij als een van de eersten contact met de Duitse bodemkundigen en was betrokken bij de organisatie van meerdere excursies van de Duitse Bodemkundige Vereniging. Begin 50-er jaren was hij een van de Europese Bodemkundigen die bijdroegen aan de 7th approximation (voorloper Soil Taxonomy) van de Verenigde Staten. Na de watersnood (1953) werd hij overgeplaatst naar Wageningen en kreeg hij de opdracht om een systeem voor de Nederlandse bodemclassificatie op te zetten, hetgeen er toe leidde dat hij in 1961 hoofd van de afdeling Bodemclassificatie werd. Het bekende werk “Systeem voor de classificatie van bodems van Nederland is gepubliceerd in 1966 (De Bakker en Schelling).

Later verscheen het boek “De bodem in kleur” (De Bakker en Edelman-Vlam, 1976), dat een uitwerking was van 32 artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Enkele jaren later verscheen een bewerkte en Engelstalige uitgave: Major Soils and Regions in the Netherlands (De Bakker, 1979). De Bakker was tevens mede-auteur van de werken “Bodemkunde van Nederland”. Zijn grote kennis en ervaring op het gebied van de veldbodemkunde waren de aanleiding voor de Wageningen Universiteit om hem in 1983 een ere-doctoraat te verlenen voor zijn “uitmuntende bijdragen op het gebied van bodem-classificatie. In 2009 werd Henk de Bakker als eerste niet-Duitser benoemd tot erelid van de Duitse Bodemkundige Vereniging.

Henk de Bakker overleed op 5 december (Wereldbodemdag) 2018.

Henk de Bakker