Nederlandse Bodemkundige Vereniging

Over NBV

Doelstellingen

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiële Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS) en de International Union of Soil Sciences (IUSS).

De NBV heeft rond de 370 leden uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid. De vereniging wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur, bestaande uit een Voorzitter, Vice-Voorzitter en Secretaris-Penningmeester die elke drie jaar door de leden uit hun midden gekozen worden. Naast het Dagelijks Bestuur, kent de NBV een breder Algemeen Bestuur dat als klankbord voor het Dagelijks Bestuur dient.

Download hier de statuten van de NBV. 

Kernactiviteiten van de NBV

  • Het informeren van de leden over bodemkundige ontwikkelingen in binnen- en buitenland via de nieuwsbrief die 2 maal per jaar verschijnt. Zie ‘Nieuwsbrieven’ in het linkermenu om deze te bekijken/downloaden.
  • Het informeren van de leden via deze website
  • Het behartigen van de belangen van de Nederlandse bodemkunde internationaal middels het lidmaatschap van de IUSS en de ECSSS. Leden van de NBV zijn automatisch lid van de IUSS, en de NBV vertegenwoordigt haar leden op het vierjaarlijkse World Congress of Soil Science (IUSS) en het vierjarige Eurosoil (ECSSS). De NBV heeft op beide stemrecht en nomineert o.a. Nederlanders voor bestuursfuncties. De NBV heeft de ambitie samen met andere bodemkundige partners in de toekomst het Eurosoil congres een keer in Nederland te organiseren. Hiertoe is in 2008 al, samen met Alterra, een eerste poging ondernomen.
  • Het jaarlijks organiseren van twee themadagen rond een bodemkundig onderwerp. In het voorjaar een dag bestaande uit lezingen gecombineerd met veldexcursie. In het najaar een lezingendag. Deze dagen worden zoveel mogelijk georganiseerd samen met een of meer partnerorganisatie uit de wetenschap, de overheid of het bedrijfsleven. Er wordt naar gestreefd om een afwisselend palet van bodemkundige onderwerpen de revue te laten passeren. Klik op ‘Themadagen’ in het linkermenu voor een overzicht van de onderwerpen die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd.
  • Het toekennen van de NBV-Hissinkprijs voor beste Bodemkundige HBO/WO afstudeerscriptie. Deze prijs bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro wordt jaarlijks op de najaarsthemadag door een door de NBV ingestelde vakjury o.l.v. de vice-voorzitter van de NBV toegekend aan de beste scriptie op een bodemkundig onderwerp in de ruimste zin van het woord. Jureringscriteria zijn: wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie, innovativiteit en communicatieve kracht van de scriptie. Nominatie vindt uitsluitend plaats door de begeleidende docent. Meer informatie via ‘NBV Hissinkprijs’ in het linkermenu.
Statuten
U kunt de statuten van onze vereniging hier vinden en het regelement hier

Lid worden?

Als u lid wilt worden van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging dan kunt u zich online aanmelden via het aanmeldingsformulier

U kunt ook lid worden door een e-mail te sturen naar onze secretaris: bodemkundigevereniging@gmail.com. Zorg dat u in uw mailtje uw naam, postadres en e-mail adres vermeldt. 

Kosten

Gewoon lid:  €17.50,- per jaar
Studentlid:  €10.00,- per jaar

Sluit Menu