Over NBV

Doelstellingen

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiële Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS) en de International Union of Soil Sciences (IUSS).

De NBV heeft rond de 330 leden uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid. De vereniging wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur, bestaande uit een Voorzitter, Vice-Voorzitter en Secretaris-Penningmeester die elke drie jaar door de leden uit hun midden gekozen worden. Naast het Dagelijks Bestuur, kent de NBV een breder Algemeen Bestuur dat als klankbord voor het Dagelijks Bestuur dient.

Kernactiviteiten van de NBV

  • Het informeren van de leden over bodemkundige ontwikkelingen in binnen- en buitenland via de nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt.
  • Het informeren van de leden via deze website en sociale media (Twitter, LinkedIn en Facebook)
  • Het behartigen van de belangen van de Nederlandse bodemkunde internationaal middels het lidmaatschap van de IUSS en de ECSSS. Leden van de NBV zijn automatisch lid van de IUSS, en de NBV vertegenwoordigt haar leden op het vierjaarlijkse World Congress of Soil Science (IUSS) en het vierjarige Eurosoil (ECSSS). De NBV heeft op beide stemrecht en nomineert o.a. Nederlanders voor bestuursfuncties.
  • Het jaarlijks organiseren van twee themadagen (voorjaar en najaar) rond een bodemkundig onderwerp. Indien mogelijk wordt er een veldexcursie verbonden aan de themadag. Deze dagen worden zoveel mogelijk georganiseerd samen met een of meer partnerorganisatie uit de wetenschap, de overheid of het bedrijfsleven. Er wordt naar gestreefd om een afwisselend palet van bodemkundige onderwerpen de revue te laten passeren. Klik op ‘Themadagen‘ in de bovenbalk voor een overzicht van de onderwerpen die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd.
  • Het toekennen van de NBV-Hissinkprijs voor beste bodemkundige HBO/WO afstudeerscriptie over een bodemkundig onderwerp in de ruimste zin van het woord. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro. Deze wordt jaarlijks op de najaarsthemadag uitgereikt. De beoordeling vindt plaats door vakjury o.l.v. de vice-voorzitter van de NBV. Jureringscriteria zijn: wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie, innovativiteit en communicatieve kracht van de scriptie. Nominatie vindt plaats door de begeleidende docent of de student zelf. Meer informatie onder het kopje ‘NBV Hissinkprijs‘.

Statuten
U kunt de statuten van onze vereniging hier vinden. 

Lid worden?

Als u lid wilt worden van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging dan kunt u zich online aanmelden via het aanmeldingsformulier

U kunt ook lid worden door een e-mail te sturen naar onze secretaris: bodemkundigevereniging@gmail.com. Zorg dat u in uw mailtje uw naam, postadres en e-mail adres vermeldt. 

Kosten

Gewoon lid:  €17,50 per jaar
Studentlid:  €10 per jaar