SKB (1999)

Rubriek: Instituten
Door: Simon Moolenaar en Johan Bouma

De in Gouda gevestigde Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) is in 1999 opgericht. Het SKB onderzoeks- en praktijkontwikkelingsprogramma is ontstaan vanuit de programma’s geïntegreerd bodemonderzoek (PGBo) en biologische in-situ sanering (NOBIS). SKB vervult een belangrijke en unieke functie in het financieren van voor de praktijk relevante projecten die worden uitgevoerd door brede consortia waarin onderzoeksinstellingen, ingenieursbureaus, provincies en gemeenten structureel en intensief samenwerken. De belangrijkste financieringsbron van SKB is het Ministerie VROM (60%) terwijl ook het bedrijfsleven en lagere overheden bijdragen leveren aan de projectfinanciering (40%).

Oorspronkelijk lag het accent op de ontwikkeling van kennis, technologieën en aanpakken voor een kosteneffectieve sanering van chemisch verontreinigde locaties. Daarbij was onder andere veel aandacht voor ontwikkeling en toetsing van meetinstrumenten, bemonsteringsprotocollen, statistische interpretatie van monitorgegevens en biologische saneringstechnieken.

Naast technische aspecten is ook operationeel onderzoek gefinancierd naar de wijze waarop saneringscontracten tot stand komen en naar leerervaringen in verschillende projecten. Ook was er aandacht voor de ontwikkeling van eerder gesaneerde gebieden.

Inmiddels is het programma verbreed in de richting van duurzaam bodemgebruik waarbij bodemsysteemkennis wordt geïntegreerd in (grond-)waterbeheer, ruimtelijke ordening, energiebesparing, duurzame landbouw en natuurontwikkeling. Daarbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van gebiedsgerichte bodemambities op provinciaal niveau en de inbreng van stakeholders.

De SKB heeft inmiddels een 300 onderzoeksprojecten gefinancierd die door een kennisintegratie team op het SKB bureau worden beoordeeld. Ontwikkelde kennis en procedures worden ter beschikking gesteld aan diverse gebruikersgroepen in de praktijk, zoals provinciale en gemeentelijke milieudiensten en onafhankelijke ingenieursbureaus. Kennisoverdracht via het reguliere onderwijs en via gerichte cursussen krijgt steeds meer aandacht.

Bij de sanering van het voormalige gas fabrieksterrein van BOGAS in Coevorden zijn chemische oxidatie en biosparging in combinatie toegepast. Dat blijkt goed te werken: het injecteren van waterstofperoxide voor het saneren van de teerput draagt bij aan de aerobe afbraak van verontreinigingen in het diepe grondwater.